Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Boronkaysok a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete által megrendezett parasport-napján

 

 HELYI SZABÁLYZAT A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATHOZ

 

Az IKSZ fogalma

„A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. [Nkt. 4.§ (15)]

A közösségi szolgálat az alábbi kompetenciákat fejleszti: 

 • segítségadás, együttműködés, kommunikációs készség, szervezőkészség 
 • társadalmi felelősségvállalás, megbízhatóság, munkamorál 
 • szociális érzékenység, empátia, értő figyelem 
 • konfliktuskezelés, problémamegoldás 
 • önismeret 

A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó intézményekben élőknek, tevékenykedőknek, továbbá jelentsen segítséget a fogadó intézmények munkavállalói számára is.

Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják a tanulók életét.

 

Az IKSZ-re vonatkozó jogszabályok

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. t örvény

Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 2016. jan. 1-jétől kezdve ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített. [Nkt. 6.§ (4)]

 • a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.14.) kormányrendelet
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31. EMMI rendelet) 45. pontja (A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések); 133.§.

Az IKSZ fő területei

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§ alapján:

 1. egészségügyi

pl.: kórház: segítség szabadidős tevékenységek szervezésében, felolvasás, beszélgetés, sétáltatás

 1. szociális és jótékonysági

pl.: segítségadás idősek otthonában; idős emberek segítése otthonukban (felolvasás, kerti- és egyéb munkák; egyházmegyei szolgálat 

 1. oktatási

pl.: korrepetálás alsóbb évfolyamon, gyermekotthonban; bölcsödében, óvodában végzett tevékenység; oktatás idősek számára (számítógépes ismeretek, nyelvtanítás)

 1.  kulturális és közösségi

pl.:  múzeum, színház, művészeti tevékenység, fellépés 

 1. környezet-és természetvédelemi

pl.: parkrendezés; festés; népszerűsítő blog, szórólapok; madártani intézet 

 1.  katasztrófavédelmi

pl.: tűzvédelem; polgári védelem; árvízvédelem

 1. óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területen folytatható tevékenység.

 

A közösségi szolgálat időkerete

Az IKSZ keretében feladatot teljesíteni csak 9 – 12. évfolyamon lehetséges.

Iskolánk szorgalmazza, hogy a diákok lehetőleg az első három tanév, illetve a tanítási szünetek alatt teljesítsék a közösségi szolgálatot. Így 12. tanévben már teljes energiájukkal az érettségire való felkészülésre tudnak majd koncentrálni.

Amennyiben a tanulók a 12. évfolyamon mégis teljesítenek IKSZ órát, legkésőbb az évzáró osztályozókonferenciát megelőző napig kell teljesíteniük az 50 órát.

„A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat (…) alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.” [20/2012. (VIII. 31. EMMI rendelet) 45. (6) (7) (8)]

 

 Hol végezhetik a tanulók a közösségi szolgálatot?

 

Vácon vagy környékén, illetve a tanuló lakhelyén, ill. annak környékén. Ez utóbbi vonatkozik a külföldi lakhellyel rendelkező tanulókra is.

Fogadószervezetek

Az EMMI rendelet 133§ (1) bekezdése alapján:

 • saját intézmény
 • civil vagy nonprofit szervezetek
 • állami v. önkormányzati intézmények
 • egyházi szervezetek
 • ill. magánszemélyek; ez esetben az iskola a koordináló szervezet

 

Változatosság elve: helyi szabályozásunk szerint legalább két területen kell közösségi munkát végezniük a diákoknak.

 

Arányosság elve: az iskolán belüli IKSZ órák száma nem haladhatja meg a 50 óra 50%-át, azaz a 25 órát.

 

Részrehajlás-ellenesség elve: családtagnál vagy családtag közvetlen munkahelyén nem lehetséges közösségi szolgálat végzése.

 

Intézményünkben végezhető I.K.Sz. feladatok:

 

 • Tanulás segítése:

- korrepetálások                                                         à szaktanárok, osztályfőnökök

- szakköri munkában való segítség                            à szakkörvezetők

- mozgás- és /vagy érzékszervi sérült társ segítése    à osztályfőnökök

 

 • Szervezői munka:

- Sportrendezvények,                                      à testnevelő tanárok

- Tanulmányi versenyek                                 à szaktanárok

- Iskolai rendezvények                                   à igazgató helyettesek

- Ünnepélyek, nyílt nap, stb.                          à az adott rendezvényért felelős tanár/ok

- Gyűjtési akciók szervezése, lebonyolítása   à szaktanárok, osztályfőnökök

 

 • Könyvtárban nyújtott segítség:

- Könyvtárrendezés,

- Könyvtári programokban való közreműködés à könyvtáros

 

 • Szertárakban végzett munka:

- Felelősi munka,

- Szertárrendezés                                                à illetékes munkaközösség-vezetők

 • Kulturált környezet kialakítása:

- Parkrendezés                                                   à gondnok

- Virágültetések,

- Avar összegyűjtése

 

 • Környezetvédelem:

- Környezettudatosságra-, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel,

- Szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel   à biológia, kémia tanárok

 

 • Iskolánk alapítványának segítése:

- Boronkay bál szervezése, segítség a bálon    à titkárság, gondok

 

Iskolán kívül végzett közösségi szolgálat:

Iskolán kívül végzett közösségi szolgálat esetén az iskola és a fogadószervezet együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a fogadó intézmény által kért közösségi tevékenység konkrét megnevezését, foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A választható szervezetek listája, melyekkel már van iskolánknak együttműködési megállapodása (félévente frissítve): http://www.boronkay.hu/valaszthato-szervezetek

Amennyiben olyan szervezetben szeretnél dolgozni, amellyel még nincs megállapodásunk, úgy a Szervezet töltse le, majd értelemszerűen töltse ki az iskolánk által használt, és honlapunkról szerkeszthető formátumban letölthető együttműködési megállapodást,

http://www.boronkay.hu/letoltheto-egyuttmukodesi-megallapodas

2 példányban nyomtassák ki, és küldjék el iskolánk címére lepecsételt, aláírt formában. Igazgatónk is aláírja, pecsételjük, és visszaküldünk egy példányt a Szervezetnek. Ezután kezdheted is a szolgálatot. J

Kapcsolattartás a fogadószervezetekkel: az együttműködési megállapodásban megadott

e-mailen, telefonon, ill. személyesen.

Dokumentálás:

 1. Az Iskolai Közösségi Szolgálat megkezdése ELŐTT jelentkezési lap rész kitöltése és szülői aláírás az I.K.Sz. naplóban à tanuló, szülő.

 

 1. I.K.Sz. korrekt vezetése a naplóban (dátum, intézmény, feladat, teljesített óraszám, aláírás, pecsét, stb.)                                à tanuló.

 

 1.  A teljesített közösségi szolgálat óráinak pontos vezetése az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon à osztályfőnökök.

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki (I.K.Sz. napló utolsó oldala)

 

Kapcsolattartás a diákokkal és a szülőkkel

 

 • 9. évfolyamon a diákok és az osztályfőnökök részére tájékoztatót tart az IKSZ koordinátor.

 

 • Iskolánk honlapján „Közösségi szolgálat” fül alatt megtalálható dokumentumok:

 

 • Tájékoztató a közösségi szolgálatról és helyi szabályzat
 • Letölthető együttműködési megállapodás
 • Fogadó intézmények listája

 

 

A koordinátor tanárnő, Simon-Csernyik Szilvia Mária kereshető személyesen vagy 
e-mailben:
csernyik.szilvia@boronkay.hu.

 

Felkészülés a közösségi szolgálatra és a program lezárása

Felkészülés

A közösségi szolgálat minél hatékonyabb elvégzését iskolánk 2 óra felkészítő foglalkozással segíti elő.

A jogszabályi háttérrel és a gyakorlati tudnivalókkal az iskolai koordinátor ismerteti meg a tanulókat, az osztályfőnök szervezésével és az iskolapszichológus vezetésével pedig érzékenyítő tréningen vehetnek részt.

 

A program lezárása

A közösségi szolgálat 2 óra feldolgozó- ill. záró foglalkozással végződik, ami osztályfőnöki óra keretében történik, és lehetőséget nyújt visszacsatolásra, reflexióra.