Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Egybefüggő szakmai gyakorlat szervezése 2024 dokumentum kiegészítés

 

A „nyári” egybefüggő szakmai gyakorlatot elsősorban a kamara által duális képzőhelyként nyilvántartásba vett képzőhelyen, szakképzési munkaszerződéssel teljesítheti a tanuló vagy a képzésben részt vevő személy. A szakképzési törvény 2021. július 1-jén hatályba lépett módosításával lehetővé vált (évente egy alkalommal) a teljes szakirányú oktatás időtartamánál rövidebb, határozott idejű (4-12 hétre szóló) munkaszerződések megkötése, így a nyári egybefüggő szakmai gyakorlat időtartamára is köthető szakképzési munkaszerződés, amely után a képzőhely az adókedvezményt igénybe veheti. De természetesen ehhez is szükséges a kamarai akkreditáció.
 
Az IKK-ból továbbított információ alapján az új technikumi rendszer szerint indult képzések esetén, amennyiben a tanuló (képzésben részt vevő személy) nem rendelkezik szakképzési munkaszerződéssel, (nem talál nyilvántartásba vett képzőhelyet) köthet a szakképző intézmény Ptk. szerinti megállapodást az összefüggő (nyári) gyakorlat megszervezésére. A megállapodásban foglaltakat a felek a jogszabályi kereteken belül szabadon alakíthatják érdekük szerint. Ebben az esetben a tanulók részére a képzőhely nem köteles juttatást fizetni, azonban természetesen a teljes (iskolai) ösztöndíjra jogosultak. Adókedvezmény érvényesítésére a képzőhelynek ebben az esetben nincs lehetősége. A képzés feletti felelősség ekkor minden esetben teljeskörűen a szakképző intézményé, és neki kell (a saját költségvetése terhére) a gazdálkodó által megjelölt, a megállapodásban rögzített finanszírozási igényt is „állnia”. Tehát ebben az esetben az iskola mintegy kibéreli szükség szerint a gazdálkodó szervezet „oktatási, képzési kapacitását”. A képzés tartalmába, struktúrájába ebben az esetben a gazdálkodó szervezetnek, képzőhelynek nincs beleszólása.

A fenti ismeretek birtokában a fenntartó Váci Szakképzési Centrummal egyeztetett módon készítettünk egy, a jogszabálynak megfelelő EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS-t, melyben rögzítettük a legfontosabb kérdéseket. Így a jövőben  - már a 2023/2024-es tanév nyári szünetében is - minden olyan gazdálkodónál letölthető a nyári egybefüggő gyakorlat, aki ezen megállapodást megköti az iskolával. A megállapodás tehát az iskola és a gazdálkodó között jön létre, kamarai ellenjegyzés nélkül. 

Az együttműködési keret megállapodás letölthető iskolánk honlapjáról. Kitöltés és gazdálkodó által történt aláírás után az osztályfőnöknek kell leadni azt 2 példányban.
Határidő: 2024. május 10. péntek 12:00.

Azon érintett 11. és 12. évfolyamos diákjaink részére, akik ily módon sem tudnak külső gazdálkodót találni a nyári egybefüggő gyakorlatukra, ezen gyakorlatukat az iskolai tanműhelyben szervezzük meg.

 

Dian János műszaki igazgatóhelyettes (dian.janos@boronkay.hu)
Horváth László gyakorlati oktatásvezető (horvath.laszlo@boronkay.hu)

 

Letölthető dokumentumok: 

EGYBEFÜGGŐI SZAKMAI GYAKORLAT SZEREVZÉSE KIEGÉSZÍTÉS:  
EGYÜTTMÜKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS: 
IGAZOLÓLAP: 
MUNKANAPLÓ SABLON: 
ÖSSZEFÜGGŐ NYÁRI SZAKMAI GYAKORLAT DOKUMENTÁLÁSA - MUNKANAPLÓ VEZETÉSE:    

 

 


 

Egybefüggő szakmai gyakorlat szervezése 2024

 

A 2020. szeptember 1-jén indult új technikumi követelményrendszer és az új szakképzési törvény jelentős változást hozott képzéseink szervezésében.Megváltozott a képzési szerkezet (osztatlan öt éves képzés bevezetése: ágazati alapoktatás és szakirányú oktatás szakaszokkal), megjelentek a szakmák oktatását szabályozó Programtantervek (PTT) és a vizsgáztatást előíró Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK). Azonban az továbbra sem változott, hogy az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.  A szakképzésben tanulóknak tehát követelmény a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a nyári szünetben. Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része, teljesítése a továbblépés feltétele.

A diákjaink és szüleik felé szeretnénk tolmácsolni azon kérésünket, hogy segítsenek olyan gazdálkodókat keresni, akik a megismerhető feltételek mellett vállalják a kamarai nyilvántartásba vételt, a duális képzői regisztrációt. Olyan cégeket, akik a sikeres eljárás lefolytatása után az iskolával közösen kidolgozott szakmai program alapján szívesen fogadnak diákot „nyári” egybefüggő gyakorlatra, s élve az ezzel járó jogokkal vállalják az ebből adódó kötelezettségeket. Ennek eredményeképpen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy diákjaink külső gazdálkodóknál, valós munkahelyi követelményekkel, ipari technológiai folyamatokban, működő vállalatirányítási környezetben végezhetik el kötelező egybefüggő gyakorlatukat.  

Összefoglalva az új szakképzési törvény a következő változásokat vezette be:

 • az eddig megszokott összefüggő gyakorlat elnevezést egybefüggő gyakorlatra cserélte,
 • a 9. és a 10. évfolyamosok egyik ágazatban sem mennek ilyen gyakorlatra,
 • az egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama szakmánként eltérő - egy-egy adott szakma esetében eltérő gyakorlati óraszámot határoz meg a 11-12.évfolyamra. Az iskolánkban oktatott képzések esetén: elektronika 105-120 óra; gépészet: 140-140 óra; sport: 35-35 óra, vegyészet csak a 11. évfolyam után van 70 óra, a környezetvédelem 70-70 óra, az informatika ágazatban továbbra sincs egybefüggő szakmai gyakorlati előírás,
 • a szakképzési törvény már nem ismeri az együttműködési megállapodás fogalmát, helyette a szakképzési munkaszerződést vezette be. Itt új szabályként jelenik meg az is, hogy amennyiben a diáknak van duális partner céggel kötött szakképzési munkaszerződése, úgy a képzési programban meghatározottak szerint a cégnél kell az egybefüggő gyakorlatot is letöltenie,
 • a legújabb törvénymódosítás azonban már lehetővé teszi, hogy a duális képzőhely már a nyári egybefüggő gyakorlatra is köthet szakképzési munkaszerződést a tanulóval (évente két alkalommal, határozott idejű (rövidebb időtartamú) szakképzési munkaszerződést, egyenként már akár 2, de legfeljebb 12 hétre, éves szinten azonban összességében legfeljebb 12 hétre),
 • azon diákok, akik nem rendelkeznek munkaszerződéssel, nem tudnak ilyet kötni valamely gazdálkodóval, az egybefüggő gyakorlatukat csak az iskola tanműhelyében végezhetik el,
 • alapvetően az iskola kötelessége a gyakorlati hely biztosítása, de a szülő, a tanuló is segíthet a megfelelő hely felkutatásában, azaz, aki kapcsolatban áll a nyári gyakorlat elvégzésére alkalmas, kamarai regisztrációval rendelkező gazdálkodó szervezettel, kereshet önállóan gyakorlati helyet.

 

Az egybefüggő szakmai gyakorlat tehát csak olyan duális képzőhelyen szervezhető meg, amely duális képzőhely a területileg illetékes kamaránál nyilvántartásba van véve az adott szakmára.

Kamarai segédletek a nyilvátartásba vételhez: 

 • Duális képzőhely nyilvántartásba vétel tájékoztató: 
 • Minőségbiztosítás helyi szabályzata: 
 • Képzési program sablonja:
 • Nyilvántartásba vételi kérelem:
 • Oktató: 
 • Igazolás szakmai gyakorlatról: 

Az iskolánkban oktatott Szakmajegyzék szerinti magas elméletigényű és emeltszintű szakmák esetében kevés olyan gazdálkodó van, aki a fennálló követelmények mellett szívesen fogadna diákot, de még kevesebben vannak, akik vállalják az ehhez szükséges duális képzőhelyi előkészítő nyilvántartásba vételt.

 

A szakirányú oktatásban csak olyan duális képzőhely vehet részt, akit a gazdasági kamara felvett a duális képzőhelyek nyilvántartásába. A nyilvántartásba az a képzőközpont vagy gazdálkodó szervezet vehető fel, aki rendelkezik a szakirányú oktatás folytatására jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, ennek keretében

 • amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,
 • amely foglalkoztat olyan személyt, aki
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és – az Szkr. 242. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – legalább 5 éves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik,
 • cselekvőképes és
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz – a KKK-ban meghatározott – szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és
 • amely legkésőbb 2022. szeptember 1-jétől az Szkt. 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

E négy feltétel mindegyikének egyszerre kell fennállnia ahhoz, hogy a képzőközpont vagy a gazdálkodó szervezet a duális képzőhelyek nyilvántartásába felvehető legyen. A szakirányú oktatás folytatása feltételeinek meglétét a gazdasági kamara hatósági ellenőrzés keretében helyszíni szemle keretében vizsgálja. A szakirányú oktatás tárgyi feltételei meglétének (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakma KKK-jában meghatározott eszközjegyzék szerint történik. A nyilvántartásba-vételi eljárás ingyenes.

 

A duális képzőhely a szakirányú oktatást a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony keretében szervezi meg - szakképzési munkaszerződés keretében foglalkoztathatja a tanulókat. Ez alapján a duális képzőhelyet – az Szkt.-ban meghatározott eltérésekkel – megilletik az Mt.-ben a munkáltató jogai és terhelik a munkáltató kötelezettségei.

 

 A legfontosabb források:

 

Dian János műszaki igazgatóhelyettes (dian.janos@boronkay.hu)

Horváth László gyakorlati oktatásvezető (horvath.laszlo@boronkay.hu)

 

Letölthető PDF-ért kattintson ide  

Munkanapló sablon: 
   
Az összefüggő nyári gyakorlat dokumentálása - munkanapló vezetése:    

Igazolólap: 

 

 


Archívum

Tanulóink figyelmébe!

A 9 és 10. évfolyamos tanulóink a 2020. szeptember 1-től hatályos Technikumi kerettantervek szerint kezdték meg tanulmányaikat intézményünkben, így nekik – az érvényben lévő jogszabályok alapján – a szorgalmi időszakot követő nyáron nem kell összefüggő szakmai gyakorlatra menniük. Részükre felmenő rendszerben lesz ilyen gyakorlat. Kivétel az informatika ágazat, mert itt nincs összefüggő szakmai gyakorlati követelmény.

A 11. évfolyamos tanulóink a 2018. szeptember 1-től hatályos Szakgimnáziumi kerettantervek szerint kezdték meg tanulmányaikat intézményünkben, így nekik az informatika ágazat kivételével szorgalmi időszakot követően összefüggő (azaz egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük. A 11. évfolyam után egyaránt 140-140 óra (4-4 hét) ezen összefüggő gyakorlat időtartama.

A 13. évfolyamos (más középiskolában érettségizettek részére szervezett 2 éves technikusképzés) tanulóink egybefüggő szakmai gyakorlatának időtartama az érvényben lévő PTT-k szerint:

 • 13.G osztály – SZJ 5 0715 10 06 Gépgyártástechnológiai technikus szak – 160 óra (4hét) – Itt új szabályként jelent meg, hogy amennyiben a diáknak van duális partner céggel kötött munkaszerződése, úgy a képzési programban meghatározottak szerint ott kell az egybefüggő gyakorlatot is letöltenie. Azon diákok, aki pedig nem rendelkeznek munkaszerződéssel az egybefüggő gyakorlatukat az iskolában töltik le.
 • 13.P osztály – SZJ 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és –tesztelő szak – részükre nincs egybefüggő szakmai gyakorlati követelmény

A továbbhaladás feltétele

Az érintett évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, mely 11. évfolyam esetén napi 7 órás munkanapokat, a 13. évfolyamot követően 8 órás munkanapokat jelent. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák.

A gyakorlat teljesítésének helye

 • a szülő és a diák által keresett munkahelyen, vagy
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál (http://www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve)
 • a fenti esetekben a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t kell kötni. A megállapodást az iskolánkat fenntartó Váci Szakképzési Centrum és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti. Az együttműködési megállapodás iskolánk honlapjáról a BORONKAYSOKNAK → ÖSSZEFÜGGŐ NYÁRI SZAKMAI GYAKORLAT menüből tölthető le. Az összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel tetszőlegesen egyeztethető.
 • Ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az iskolával kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen, vagy az iskolai tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.


A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.
A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és a gyakorlat befejezésekor egy végleges érdemjeggyel értékeli. 

A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig eljuttatja a füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot az osztályfőnök részére, s ő továbbítja az iskola titkárságára.

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2022. április 4-ig az osztályfőnökének négy példányban leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt megállapodást (a határidő lejárta után megállapodásokat már nem tudunk befogadni!), vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet, és ezért az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot. Az iskolai gyakorlat pontos beosztásáról a tanév végén adunk tájékoztatást.

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!


Vác, 2022. január 25.


Dian János                                         Szlobodnikné Kiss Edit

mb. igazgató                      szakképzésért felelős műszaki igazgatóhelyettes